Algemene vervoer- en reisvoorwaarden – ITA Reisbureau & Autocars

artikel 1. – definities en toepassingsgebied

1.1. i.t.a. nv, brusselsesteenweg 269, 9230 wetteren, hierna genoemd de vervoerder.

1.2. de opdrachtgever is de natuurlijke- of de rechtspersoon die de diensten van de vervoerder gebruikt. de vervoerder mag als opdrachtgever beschouwen elkeen die haar een opdracht toevertrouwt: in eigen naam en voor eigen rekening of in eigen naam en voor andermans rekening, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, in naam en voor rekening van een derde. deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde wordt opdrachtgever op voorwaarde dat de naam en de overige relevante gegevens van deze tegelijkertijd met de opdracht aan de vervoerder worden verstrekt.

1.3. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor het vervoer van personen, tussen enerzijds de vervoerder die zich verbindt een dienst van ongeregeld vervoer uit te voeren door één of meerdere autocars eventueel aangevuld met personenwagens, met chauffeur(s) en anderzijds de opdrachtgever die deze dienst bestelt.

1.4. behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, worden enkel deze algemene voorwaarden aanvaard.

 

artikel 2. – aanvang van de vervoerovereenkomst

2.1. bij de reservatie overhandigt de vervoerder een bestelbon aan de opdrachtgever.

2.2. de vervoerovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de opdrachtgever de geschreven bevestiging van de bestelling door de vervoerder ontvangt.

2.3. door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden. Het bevestigen van een autocar per e-mail wordt aanschouwt als geldige aanvaarding van de reservatie en de bijhorende algemene voorwaarden.   

 

artikel 3. – overdraagbaarheid van de vervoerovereenkomst

3.1. de opdrachtgever kan vóór het vertrek, de vervoerovereenkomst overdragen aan (een) derde(n), die moet(en) voldoen aan alle voorwaarden van de vervoerovereenkomst. de overdrager dient tijdig vóór het vertrek de vervoerder op de hoogte te brengen. de overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de prijs en de kosten van de overdracht.

 

artikel 4. – prijs

4.1. de prijs in de onderhavige overeenkomst is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout en van een prijsherziening die uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan en die het gevolg is van een herziening van:

– de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of;

– de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of;

– de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

de in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen [naar analogie met de reiscontractenwet kan 20 kalenderdagen overeengekomen worden] die de dag van het vertrek voorafgaan. zo de vergoeding 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. in dit geval heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de vervoerder heeft betaald.

 

artikel 5. – betaling

5.1. geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat een gedagtekende en ondertekende bevestiging naar de vervoerder teruggestuurd werd en een voorschot van 25 % betaald werd, met een minimum van 50 euro. behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is het saldo betaalbaar uiterlijk 8 kalenderdagen vóór de datum van het vertrek. indien de levering van de dienst plaatsvindt op minder dan 8 kalenderdagen vóór datum van het vertrek, is de volledige prijs onmiddellijk te betalen door de opdrachtgever.

5.2. alle facturen zijn betaalbaar in de kantoren van de vervoerder te wetteren of per overschrijving op de vermelde rekening(en).  

5.3. behoudens andersluidend en schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar.

5.4. bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd van 15% per jaar pro rata temporis.

5.5. niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten van al de andere facturen, onmiddellijk opeisbaar.

5.6. bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt de vervoerder zich het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding. indien de opdrachtgever in gebreke blijft een factuur te betalen en zijn achterstel minstens 300 euro bedraagt, worden nieuwe en toekomstige opdrachten geweigerd, en dit ongeacht en onverminderd de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.

5.7. bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, of bij niet-nakoming door de vervoerder van zijn verplichtingen, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan de wederpartij een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5.8. de opdrachtgever, is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.

 

artikel 6. – klachten

6.1. klachten vóór de datum van vertrek moeten zo snel mogelijk (mondeling/schriftelijk) gemeld worden.

6.2. klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. de begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van) de vervoerder.

6.3. werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet uiterlijk één maand na het einde van de vervoerovereenkomst bij de vervoerder per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.

6.4. het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de vervoerder in rechte toekomen.

 

artikel 7. – annulatie

7.1. bij annulatie door de opdrachtgever minder dan 2 werkdagen voor de datum van het vertrek, zal 100% van de betaling verschuldigd zijn. bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever minder dan 7 werkdagen voor de datum van het vertrek, zal 50 % verschuldigd zijn. bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever tot 8 werkdagen voor de datum van het vertrek, zal een vergoeding van 100 euro verschuldigd zijn.

7.2. bij annulatie door de vervoerder voor redenen die niet te wijten zijn aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk een terugbetaling ontvangen. de opdrachtgever heeft eveneens recht op een vergoeding bij de niet-uitvoering van de vervoerovereenkomst, behalve wanneer de niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer, …). deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief.

 

artikel 8. – aansprakelijkheid van de vervoerder

8.1. de vervoerder verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking van de uitvoering van de vervoerovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv. ongevallen, stakingen, mist, file’s, sneeuw, overstromingen, wegenwerken, …). deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

artikel 9. – aansprakelijkheid van de opdrachtgever

9.1. de passagier(s) is (zijn) gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. bij niet-nakoming in hoofde van de passagier(s) om zich aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de vervoerovereenkomst, is de vervoerder niet gehouden tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing.

9.2. de passagier(s) dien(t)en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dien(t)en eveneens de normale omgangsvormen te respecteren. de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, dienen door de passagiers nageleefd te worden.

9.3. het is verboden te roken aan boord van het voertuig.

9.4. indien het handelen of het nalaten door de passagier(s) tijdens de uitvoering van onderhavige vervoerovereenkomst een gevaar vormt voor de andere passagiers en/of resulteert in lichamelijke en/of morele schade aan een werknemer/lasthebber/onderaannemer van de vervoerder en/of resulteert in materiële schade aan het (de) voertuig(en) en/of in andere materiële schade, heeft de bestuurder het recht om (in overleg met de vervoerder), de verplaatsing te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van vertrek. de opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor deze schade.

 

artikel 10. – bagage (en/of reisgoed)

10.1. de vervoerder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) die (dat) zich bevindt in de laadruimte (of in een aanhangwagen) van het (de) voertuig(en), tenzij het bewijs wordt geleverd dat de schade, het verlies of de diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, inbraak, oorlog, oproer, … deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief) of dat de vervoerder al het mogelijke heeft gedaan om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen of dat het onmogelijk was om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen. de aansprakelijkheid voor de bagage (en/of van het reisgoed) is beperkt tot 50 euro/persoon.

10.2. beschadigingen (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage (en/of van het reisgoed) kunnen niet ten laste worden gelegd van de vervoerder.

10.3. fietsen en sportmaterieel (bv. golftas, duikmaterieel, …) vallen onder reisgoed en dienen vooraf aangemeld te worden.

10.4. de vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage en andere voorwerpen die aan boord.

10.5. de (vertegenwoordiger van) de vervoerder behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren zonder het naamlabel (met voornaam, naam en adres van de eigenaar). de (vertegenwoordiger van) de vervoerder behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de bestelbon, alsook die gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer. een dergelijke weigering geeft geen aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag.

10.6. meer dan één stuk bagage en/of bagage met een gewicht van meer dan 20 kg/persoon kan door (de vertegenwoordiger van) de vervoerder geweigerd worden en kan aanleiding geven tot een kost van 15 euro/kg overgewicht die zal gefactureerd worden.

 

artikel 11. – bevoegdheid en rechtspleging

11.1. de onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.